Biuro Obsługi Nieruchomości INVEST DOM świadczy  dla  swoich Klientów usługi w zakresie:

 • umowy kupna, sprzedaży, zamiany, najmu, wynajmu, dzierzawy,
 • obsługi Kientów Indywidualnych i Instytucjonalnych,
 • sporządzanie profesjonalnych umów, które zabezpieczą interesy obu Stron transakcji,
 • jesteśmy obecni przy  podpisywaniu przez Strony  protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • razem z renomowanymi Kancelariami Notarialnymi i Adwokackimi pomagamy w trudnych sprawach związanych ze spadkami, regulowaniem stamu prawnego nieruchomości,  przekształcaniem spółdzielczych lokatorskich praw w prawa własnościowe. 

 

Czynności związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży

 • sporządzanie projektów umów pośrednictwa sprzedaży,
 • przedstawianie warunków umowy naszym Klientom,
 • oględziny nieruchomości,
 • wypełnianie karty Obiektu (załącznik do umowy pośrednictwa),
 • pomoc w kompletowaniu  dokumentów  koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży,
 • promocja i reklama danej nieruchomości z wykorzystaniem prasy lokalnej, własnej strony internetowej oraz innych portali wirtualnych,
 • prezentacja nieruchomości zainteresowanym Klientom,
 • organizowanie spotkań zainteresowanych Stron,
 • sprawdzanie stanu  Księg Wieczystych,
 • odebranie odpisów z Ksiąg Wieczystych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawdzanie dostarczonych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczenie kompletu dokumentów do Kancelarii Notarialnej,
 • sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego przy przekazywaniu  nieruchomości.

 

Niezbędne dokumenty dla Pośrednictwa

 

Umowa kupna/sprzedaży/zamiany (w przypadku własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

 • decyzja zarządu(przydział);
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o położeniu lokalu potwierdzające  również prawo do lokalu oraz braku zaległości w opłatach do spółdzielni
 • zaświadczenie o zameldowanych osobach w lokalu i zaświadczenie o ich wymeldowanu

 

Umowa kupna /sprzedaży/zamiany – nieruchomości

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg

 

Jeżeli strona sprzedająca posiada następujące dokumenty:

 • mapę do celów projektowych lub opiniodawczych;
 • dokumentację techniczną, pozwalająca na budowę, dziennik budowy;
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i należnościami na rzecz Skarbu Państwa, dostawców  mediów, 

to pośrednik zapoznaje z nimi kupującego.

 

Umowa najmu/dzierżawy  nieruchomości


W przypadku własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo do lokalu;
 • zgoda właściciela na podnajem lub poddzierżawienie.


Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej, zabudowanej:

 • wyciąg z księgi wieczystej;
 • zgoda właściciela na podnajem lub poddzierżawienie.