Formy współpracy: powierzenie zarządzania nieruchomością i zlecenie administrowania. Standaryzacja poszczególnych usług następuje zgodnie z preferencjami właścicieli i warunkami lokalnego rynku.


Pakiet usług w ramach umowy o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną.

1. Reprezentacja wspólnoty:

    reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
    reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.


2. Obsługa prawna:

     reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
     opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty, (regulaminów, statutów) wspólnoty.


3. Obsługa bankowo- księgowa:

    otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
    prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
    prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
    pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
    funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości;
    pobieranie i windykacja dochodów z pożytków;
    przygotowywanie projektów planu gospodarczego;
    sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.


4. Obsługa administracyjna:

    zapewnienie dostaw usług komunalnych;
    zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci;
    zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
    negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań;
    dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
    przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
    prowadzenie korespondencji z właścicielami;
    wyszukiwanie firm świadczących usługi
    negocjowanie cen i warunków umów.
    nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu
    wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku;
    negocjacje z wykonawcami
    analiza i zatwierdzanie kosztorysów.


5. Obsługa techniczna nieruchomości:

    prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego;
    zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
    zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
    stanowiących jej wyposażenie;
    zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
    kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
    przygotowywanie planów remontowych;
    nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje - odbiór tych prac;
    wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.


6. Opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli:

    zachowawczy plan zarządzania - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym;
    rozwojowy plan zarządzania
    powiększanie wartości nieruchomości;
    plany pozyskiwania pożytków;
    plany zagospodarowania wnętrz w części wspólnej budynku;
    poprawa jakości życia, zwiększenie standardu budynku.