Pośrednictwo w kupnie, sprzedaży, zamianie nieruchomości

Biuro Obsługi Nieruchomości INVEST DOM świadczy  dla  swoich Klientów usługi w zakresie:

 • umowy kupna, sprzedaży, zamiany, najmu, wynajmu, dzierzawy,
 • obsługi Kientów Indywidualnych i Instytucjonalnych,
 • sporządzanie profesjonalnych umów, które zabezpieczą interesy obu Stron transakcji,
 • jesteśmy obecni przy  podpisywaniu przez Strony  protokołu zdawczo-odbiorczego,
 • razem z renomowanymi Kancelariami Notarialnymi i Adwokackimi pomagamy w trudnych sprawach związanych ze spadkami, regulowaniem stamu prawnego nieruchomości,  przekształcaniem spółdzielczych lokatorskich praw w prawa własnościowe. 

 

Czynności związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży

 • sporządzanie projektów umów pośrednictwa sprzedaży,
 • przedstawianie warunków umowy naszym Klientom,
 • oględziny nieruchomości,
 • wypełnianie karty Obiektu (załącznik do umowy pośrednictwa),
 • pomoc w kompletowaniu  dokumentów  koniecznych do zawarcia umowy sprzedaży,
 • promocja i reklama danej nieruchomości z wykorzystaniem prasy lokalnej, własnej strony internetowej oraz innych portali wirtualnych,
 • prezentacja nieruchomości zainteresowanym Klientom,
 • organizowanie spotkań zainteresowanych Stron,
 • sprawdzanie stanu  Księg Wieczystych,
 • odebranie odpisów z Ksiąg Wieczystych, wypisów i wyrysów z rejestru gruntów, planów zagospodarowania przestrzennego,
 • sprawdzanie dostarczonych dokumentów potrzebnych do zawarcia umowy sprzedaży,
 • dostarczenie kompletu dokumentów do Kancelarii Notarialnej,
 • sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego przy przekazywaniu  nieruchomości.

 

Niezbędne dokumenty dla Pośrednictwa

 

Umowa kupna/sprzedaży/zamiany (w przypadku własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

 • decyzja zarządu(przydział);
 • aktualne zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o położeniu lokalu potwierdzające  również prawo do lokalu oraz braku zaległości w opłatach do spółdzielni
 • zaświadczenie o zameldowanych osobach w lokalu i zaświadczenie o ich wymeldowanu

 

Umowa kupna /sprzedaży/zamiany – nieruchomości

 • wypis i wyrys z ewidencji gruntów;
 • odpis z księgi wieczystej
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzenneg

 

Jeżeli strona sprzedająca posiada następujące dokumenty:

 • mapę do celów projektowych lub opiniodawczych;
 • dokumentację techniczną, pozwalająca na budowę, dziennik budowy;
 • zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami i należnościami na rzecz Skarbu Państwa, dostawców  mediów, 

to pośrednik zapoznaje z nimi kupującego.

 

Umowa najmu/dzierżawy  nieruchomości


W przypadku własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego i prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej:

 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające prawo do lokalu;
 • zgoda właściciela na podnajem lub poddzierżawienie.


Umowa najmu nieruchomości niezabudowanej, zabudowanej:

 • wyciąg z księgi wieczystej;
 • zgoda właściciela na podnajem lub poddzierżawienie.

Administracja nieruchomościami komercyjnymi

OFERTA   ADMINISTRACJI  NIERUCHOMOŚCIĄ KOMERCYJNĄ

Do obowiązków Administratora w zakresie administrowania nieruchomością komercyjną należeć będzie:

1. Protokolarne przejęcie nieruchomości, w tym między innymi:

a) dokumentacji technicznej budynku,
b) instrukcji obsługi i eksploatacji,
c)  kart gwarancyjnych,
d)  decyzji urzędu o dopuszczeniu budynków do użytkowania,
e)  aktualnych protokołów przeglądów technicznych,
f)   księgi obiektu budowlanego,
g) dokumentacji administracyjnej,
h) dokumentacji eksploatacyjnej,
i)  innych,

Administrator zobowiązuje się do administrowania nieruchomością w sposób, który zapewni prawidłowe i zgodne z prawem funkcjonowanie nieruchomości, w szczególności do:

Do obowiązków Administratora oraz do kosztów administrowania należy:

1. Utrzymanie w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń budynku służących do wspólnego użytku wraz z przynależnym do budynku terenem zielonym i chodnikiem, w zakresie powierzchni wspólnych, dokonywanie nadzoru i kontroli wykonywania warunków umownych. - CODZIENNE

2. Dbanie z należytą starannością o stan nieruchomości oraz bieżącej konserwacji budynku i urządzeń w nim znajdujących oraz pilnowanie terminów nad okresowymi przeglądami technicznymi budynku, a w szczególności :
ZLECANIE - Przeprowadzania kontroli technicznych przewidzianych ustawą Prawo Budowlane:

a)      Kwartalnych przeglądów przewodów kominowych i wentylacyjnych,
b)      Pięcioletnich przeglądów ogólnobudowlanych,
c)      Pięcioletnich przeglądów elektrycznych,
d)      Półrocznych przeglądów technicznych budynku.

3. Usuwanie awarii drobnych (w pomieszczeniach wspólnych).
4. Wymiana przepalonych żarówek, świetlówki, itp.
5. Obsługa stacji redukcyjnej. Sprawdzanie plomb na licznikach mediów
6. Odczyt liczników głównych oraz w poszczególnych pomieszczeniach.
7.  Sprzątanie i odśnieżanie terenu przynależnego (odśnieżanie dachu nie należy do obowiązków Administratora, Administrator jedynie monitoruje stan pokrywy śnieżnej, w razie przekroczenia dopuszczalnej granicy, informuje Właściciela Nieruchomości i zleca odśnieżanie). Do usług porządkowych należy także dbanie o tereny zielone, jeżeli takowe przynależą do nieruchomości oraz mycie okien raz na 2 miesiące pomieszczeń wspólnych i przynależnych.
8. Mycie szyb frontowych raz na dwa miesiące na zlecenie.
9. Utrzymanie w czystości flag masztowych przy budynku.
10.   Egzekwowanie od inwestorów lub usługodawców bądź ich następców prawnych uprawnień z tytułu gwarancji i rękojmi (w zakresie dotyczącym nieruchomości wspólnej) z wykluczeniem postępowania sądowego.
11.   Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz wszelkiej wymaganej dokumentacji technicznej dla potrzeb związanych z eksploatacją budynku.
12.   Przygotowanie formalno - merytoryczne i nadzór nad realizacją umów zawartych pomiędzy Właścicielem a dostawcami i usługodawcami zapewniającym do części wspólnej:

a) dostawcę energii elektrycznej,
b) dostawcę zimnej wody i odprowadzanie ścieków,
c) usuwanie nieczystości stałych,
13. Wykonywanie poleceń i dyspozycji Właścicieli związanych z administrowaną nieruchomością, jeżeli nie są sprzeczne z niniejszą umową.

    14. Nadzór nad utrzymywaniem nieruchomości w należytym stanie technicznym i sanitarnym, bieżąca konserwacja urządzeń i instalacji, nadzór nad ich realizacją, w szczególności dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń technicznych umożliwiających korzystanie z oświetlenia, ogrzewania, bieżącej ciepłej i zimnej wody oraz innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości - dokonywana zgodnie z planem na dany rok kalendarzowy przyjętym przez Właścicieli

    Każda nieruchomość jest niepowtarzalna i charakteryzuje się indywidualną listą potrzeb, toteż omawiana oferta nie jest ofertą stałą. Cechuje ją duża elastyczność w zależności od życzeń klienta. Czekamy na sugestie, aby móc dopracować ją tak, aby mogli Państwo „spać spokojnie" z poczuciem zapewnionego bezpieczeństwa oraz satysfakcji płynącej z kosztów, wynikających z administrowania nieruchomością.

z wyrazami szacunku

Magdalena Cyman

ZAPRASZAMY do współpracy!

Oferta dla wspólnot mieszkaniowych

Formy współpracy: powierzenie zarządzania nieruchomością i zlecenie administrowania. Standaryzacja poszczególnych usług następuje zgodnie z preferencjami właścicieli i warunkami lokalnego rynku.


Pakiet usług w ramach umowy o powierzenie zarządu nieruchomością wspólną.

1. Reprezentacja wspólnoty:

    reprezentacja wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej i samorządowej;
    reprezentacja wspólnoty w stosunkach pomiędzy właścicielami.


2. Obsługa prawna:

     reprezentacja wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi;
     opracowanie uchwał i innych aktów normatywnych wspólnoty, (regulaminów, statutów) wspólnoty.


3. Obsługa bankowo- księgowa:

    otwarcie rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek;
    prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów;
    prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną;
    pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek na pokrycie kosztów eksploatacyjnych,
    funduszu remontowego i innych związanych z utrzymaniem nieruchomości;
    pobieranie i windykacja dochodów z pożytków;
    przygotowywanie projektów planu gospodarczego;
    sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych wspólnoty.


4. Obsługa administracyjna:

    zapewnienie dostaw usług komunalnych;
    zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów z dostawcami mediów: wody, ciepła, prądu, gazu oraz firmami wywożącymi śmieci;
    zawieranie, zmiany i rozwiązywanie umów ubezpieczenia budynku;
    negocjowanie korzystnych pakietów dodatkowych np. ubezpieczenia mieszkań;
    dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w obrębie posesji;
    przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej;
    prowadzenie korespondencji z właścicielami;
    wyszukiwanie firm świadczących usługi
    negocjowanie cen i warunków umów.
    nadzór nad prowadzeniem bieżącej konserwacji obiektu
    wyszukiwanie wykonawców przeprowadzających remonty, modernizacje w budynku;
    negocjacje z wykonawcami
    analiza i zatwierdzanie kosztorysów.


5. Obsługa techniczna nieruchomości:

    prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego;
    zgodnie z wymogami prawa budowlanego;
    zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń
    stanowiących jej wyposażenie;
    zlecanie i kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku;
    kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków;
    przygotowywanie planów remontowych;
    nadzór nad pracą firm wykonujących remonty i modernizacje - odbiór tych prac;
    wyszukiwanie wykonawców robót budowlanych.


6. Opracowanie wieloletniego planu zarządzania nieruchomością wspólną zgodnie z preferencjami właścicieli:

    zachowawczy plan zarządzania - utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym;
    rozwojowy plan zarządzania
    powiększanie wartości nieruchomości;
    plany pozyskiwania pożytków;
    plany zagospodarowania wnętrz w części wspólnej budynku;
    poprawa jakości życia, zwiększenie standardu budynku.